Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego

 WAŻNE: PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ LICENCYJNĄ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO. POBIERANIE, INSTALOWANIE LUB UŻYWANIE OPROGRAMOWANIA TECHSTEP STANOWI AKCEPTACJĘ NINIEJSZEJ UMOWY.

Techstep ASA zarejestrowana w Norwegii pod numerem firmy 977 037 093 i mająca siedzibę w Brynsalléen 4. NO-0667 Oslo, Norwegia („Techstep”) jest licencjonuje oprogramowanie („Program(y)”) oraz powiązane dokumenty, materiały szkoleniowe i podręczniki użytkownika (zwane łącznie („Dokumentacją”) wskazanemu poniżej podmiotowi („Licencjobiorca”) pod warunkiem zaakceptowania wszystkich warunków zawartych w niniejszej umowie licencyjnej („Umowie”). 

Przeczytaj tę Umowę ostrożnie i zaznacz akceptację niniejszych warunków, wybierając przycisk „Akceptuj” u dołu Umowy. Jeśli nie chcesz być związany wszystkimi warunkami, wybierz przycisk „Odrzuć” u dołu Umowy i proces pobierania lub instalacji nie będzie kontynuowany. 

Pobieranie lub instalowanie tego oprogramowania oznacza automatyczną akceptację warunków niniejszej Umowy. 

Żadne sprzeczne warunki nie są zawarte w żadnym zakupie Licencjobiorcy zamówienie lub inny dokument będzie miał jakikolwiek skutek.

TO JEST LICENCJA, A NIE SPRZEDAŻ

1. Licencja

1.1 Techstep niniejszym udziela Licencjobiorcy niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na używanie Programu(ów) do własnych wewnętrznych celów biznesowych tylko w miejscu określonym w odpowiednich dokumentach biznesowych Techstep i wyłącznie zgodnie z dołączoną dokumentacją i z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy.

1.2 Wszelkie prawa własności i tajemnice handlowe w Programie (Programach) i Dokumentacji oraz wszystkie kopie (w całości lub w części) stanowią wyłączną własność Techstep (i jej licencjodawców) i są chronione przez prawo Stanów Zjednoczonych, postanowienia Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej i traktatów międzynarodowych. Licencjobiorca nie ma żadnych praw, tytułów ani udziałów, z wyjątkiem praw wyraźnie przyznanych na mocy niniejszej Umowy.

1.3 Ani niniejsza Umowa, ani żadne licencje udzielone na mocy niniejszej Umowy nie mogą być cedowane, sublicencjonowane ani w inny sposób przekazywane ani wykorzystywane na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Techstep.

1.4 Licencjobiorca nie może używać, kopiować, zmieniać, deszyfrować, łączyć, dostosowywać, modyfikować, wypożyczać, najmować ani dzierżawić Programu (ów) ani Dokumentacji ani żadnej ich kopii, w całości ani w części, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej Umowie lub zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z wyjątkiem zakresu, w jakim obowiązujące przepisy prawa wyraźnie zabraniają takich ograniczeń, Licencjobiorca nie może odtwarzać kodu źródłowego ani dekompilować Programu (ów) z jakiegokolwiek powodu. Ani Licencjobiorca, ani jego pracownicy/współpracownicy, którzy mają dostęp do Programu (ów), nie mogą używać Programu (ów) do projektowania oprogramowania o podobnej lub konkurencyjnej funkcjonalności do rozpowszechniania wśród osób trzecich.

1.5 Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że Program (y) obejmuje pewne oprogramowanie stron trzecich, na które Techstep uzyskał prawo do sublicencjonowania Licencjobiorcy. Kopie warunków licencji stron trzecich można zamówić, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@techstep.no

1.6 Program (y) może zawierać niektóre zewnętrzne źródła open source i inne bezpłatne składniki do pobrania („Darmowe składniki do pobrania”). Licencjobiorca może mieć dodatkowe prawa do Komponentów do bezpłatnego pobierania, które są dostarczane przez zewnętrznych licencjodawców tych komponentów. Bezpłatne komponenty do pobrania i wszelkie takie licencje stron trzecich oraz wymagane przez strony trzecie powiadomienia dotyczące Programu (ów), które regulują korzystanie z komponentów do pobierania bezpłatnego, są dostarczane wraz z Programem (programami) i można je wyświetlić, wybierając opcję „Pełna informacja o prawach autorskich ”Na dole strony głównej interfejsu użytkownika programu (programów). 

Akceptując niniejszą Umowę Licencjobiorca niniejszym zgadza się przestrzegać warunków wszystkich takich licencji. Wszelkie zobowiązania podjęte przez Techstep w niniejszej Umowie w związku ze komponentami do bezpłatnego pobierania w ramach Programu (programów) są dostarczane wyłącznie przez Techstep, a nie przez zewnętrznych licencjodawców Składników do pobrania za darmo. Bezpłatne komponenty do pobrania są dostarczane „w stanie, w jakim się znajdują”, licencjodawcy będący stronami trzecimi, nie zaciągają żadnych zobowiązań, nie odpowiadają za żadne szkody (nawet jeśli zostali poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód), nie udzielają żadnych gwarancji, rękojmi i innych zobowiązań tego rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do bezpłatnych składników do pobrania. Bezpłatne komponenty do pobrania są wyłączone z odpowiedzialności zapewnianej przez Techstep w niniejszej Umowie. Żadne z powyższych postanowień nie wpływa na gwarancję wydajności zapewnianą przez Techstep w odniesieniu do całego Programu (programów).

2. Opłaty licencyjne

2.1 O ile nie zostało to wyraźnie określone w żadnej podpisanej umowie licencyjnej, Licencjobiorca uiści bezzwrotne opłaty licencyjne za Program (y) określone na odpowiedniej fakturze w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni od daty takiej faktury. Po uiszczeniu odpowiednich opłat licencyjnych Techstep uruchomi Program (y). Zaległe kwoty należne od Licencjobiorcy będą oprocentowane według stawki 1,5% (półtora procent) miesięcznie. Licencjobiorca będzie również odpowiedzialny za wszelkie uzasadnione koszty poniesione przy pobieraniu zaległych kwot należnych przez Licencjobiorcę oraz wszelkie podatki i cła, w tym między innymi wszelkie bieżące lub przyszłe lokalne podatki od sprzedaży, podatki u źródła lub podatki od użytkowania, cła przywozowe lub wywozowe, oszacowane w związku z licencjonowaniem Programu (programów) (z wyjątkiem wszelkich podatków opartych na dochodzie netto Techstep).

2.2 Opłaty licencyjne należne na mocy niniejszej Umowy obejmują świadczenie usług wsparcia i utrzymania w zakresie, w jakim są wyraźnie określone jako część opłaty licencyjnej. Takie usługi będą świadczone zgodnie ze standardowymi warunkami pomocy Techstep, które mogą być okresowo aktualizowane.

2.3 Usługi wsparcia i utrzymania, które nie są objęte opłatą licencyjną, są dostępne na żądanie za dodatkową opłatą. Takie usługi będą świadczone zgodnie ze standardowymi warunkami pomocy Techstep, które mogą być okresowo aktualizowane.

2.4 Aktualne warunki wsparcia i warunki płatności są dostępne na żądanie, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@techstep.no, o ile nie zaznaczono inaczej w osobnej umowie między Licencjobiorcą a Techstep lub zatwierdzoną stroną trzecią w imieniu Techstep.

2.5 Instalacja Programu (ów) na serwerze Licencjobiorcy i szkolenie personelu Licencjobiorcy jest dostępne na żądanie za dodatkową opłatą, płatną w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni od daty wystawienia faktury, i zostanie wykonane przez Techstep lub zatwierdzoną stronę trzecią w imieniu Techstep.

3. Poufność i ochrona danych

3.1 Program (y) i Dokumentacja zawierają pewne informacje, które są poufne i mają znaczącą wartość dla Techstep. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszej Umowie Licencjobiorca nie będzie wykorzystywać ani ujawniać żadnych informacji poufnych ani powodować ich ujawnienia żadnej stronie trzeciej.

3.2 Żadne wyniki testów porównawczych ani wyniki jakichkolwiek testów funkcjonalnych lub oceny Programu (programów) nie będą ujawniane żadnej stronie trzeciej ani wykorzystywane w jakimkolwiek celu innym niż ułatwienie wewnętrznego używania Programu (programów) przez Licencjobiorcę.

3.3 Techstep dołoży wszelkich starań, aby zachować wszystkie zastrzeżone informacje (w tym dane osobowe) ujawnione przez Licencjobiorcę zgodnie z niniejszą Umową lub w związku z nią jako poufne, a zatem nie ujawniać ich żadnej innej osobie.

3.4 Każda ze stron oraz jej pracownicy, agenci, konsultanci i podwykonawcy będą przestrzegać odpowiednich obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych w odniesieniu do przetwarzania, gromadzenia, przechowywania, wykorzystywania, ujawniania i usuwania danych osobowych, które są wystarczające do spowodowania, aby dana osoba była zidentyfikowana. Wszystkie dane osobowe będą przetwarzane przez Techstep zgodnie z Polityką prywatności Techstep na stronie internetowej Techstep.

4. Ograniczona gwarancja i wyłączenie odpowiedzialności

4.1 Techstep gwarantuje, że Program (y), gdy będą używane zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, będą działały zasadniczo zgodnie z dokumentacją towarzyszącą przez okres 90 (dziewięćdziesięciu) dni od daty dostawy.

4.2 Techstep dołożył uzasadnionych ekonomicznie starań, aby zapobiec zainfekowaniu Programu jakimikolwiek „robakami”, „wirusami”, „końmi trojańskimi”, „ochroną kodów”, „kluczami niszczenia danych” lub innymi programami lub urządzeniami programistycznymi, które mogą zostać użyte do uzyskania dostępu, modyfikacji, usunięcia lub uszkodzenia Programu (ów) lub innego oprogramowania, sprzętu komputerowego lub danych Licencjobiorcy.

4.3 Jedynym i wyłącznym środkiem prawnym Licencjobiorcy w przypadku naruszenia którejkolwiek z powyższych gwarancji będzie, według uznania Techstep, naprawa lub wymiana Programu (ów). Jeśli w uzasadnionej opinii Techstep – Techstep nie będzie w stanie zaradzić takiej niezgodności, Techstep zaakceptuje zwrot Programu (programów) i zwróci wszystkie opłaty już zapłacone za Program (y) na zasadzie amortyzacji, po czym niniejsza Umowa natychmiast wygasa .

4.4 Z WYJĄTKIEM WARUNKÓW WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W NINIEJSZEJ SEKCJI 4 Techstep NIE UDZIELA ŻADNEJ WYRAŹNEJ LUB DOMNIEMANEJ GWARANCJI W ODNIESIENIU DO PROGRAMU (PROGRAMÓW), DOKUMENTACJI LUB USŁUG UTRZYMANIA PROGRAMU, KTÓRE DOSTARCZA TECHSTEP. TECHSTEP NIE GWARANTUJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. TECHSTEP NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARUSZANIA PRAW STRON TRZECICH ZA POMOCĄ PROGRAMU. TECHSTEP NIE GWARANTUJE, ŻE PROGRAM (Y) BĘDĄ BEZ BŁĘDÓW LUB WADY. TECHSTEP NIE GWARANTUJE ŻE TAKIE BŁĘDY LUB WADY MOGĄ BYĆ USUNIĘTE.

5. Zobowiązania licencjobiorcy

5.1 Licencjobiorca niniejszym zobowiązuje się, w stosownych przypadkach, uzyskać pisemną zgodę od wszystkich użytkowników na instalację lub korzystanie z Programu (programów) na dowolnym telefonie komórkowym lub innym urządzeniu.

5.2 O ile nie jest to racjonalnie zabronione przez wymagania polityki bezpieczeństwa Licencjobiorcy, Licencjobiorca zapewni Techstep zdalny dostęp do dowolnego serwera na miejscu w celu dostarczenia informacji licencyjnych oraz usług wsparcia i utrzymania. W przypadku, gdy taki dostęp nie zostanie przyznany, Techstep jest automatycznie zwalniany z wszelkich zobowiązań w zakresie wsparcia i utrzymania, jakie Licencjobiorca może mieć na mocy niniejszej Umowy, ale dołoży wszelkich uzasadnionych ekonomicznie starań w celu wsparcia Licencjobiorcy w przypadku braku zdalnego dostępu (na przykład przez telefon) , ale w przypadku konieczności przeprowadzenia jakichkolwiek wizyt na miejscu Licencjobiorca może zostać obciążony dodatkowymi opłatami.

6. Ograniczenie odpowiedzialności

6.1 W ŻADNYM WYPADKU TECHSTEP NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ ZYSKÓW, MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA, UTRATĘ BIZNESU, DANYCH LUB INFORMACJI ANI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY UBOCZNE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, WYNIKOWE LUB HIPOTETYCZNE, W TYM (ALE NIE TYLKO) SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY DOBREGO IMIENIA, REPUTACJI LUB UTRACONYCH SZANS, NAWET JEŚLI TECHSTEP ZOSTAŁ O NICH POINFORMOWANY, WIEDZIAŁ LUB POWINIEN WIEDZIEĆ. TECHSTEP NIE PONOSI ODPWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU ROSZCZEŃ STRON TRZECICH WYNIKAJĄCYCH ZE SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZEZ KORZYSTANIE Z PROGRAMU. ODPOWIEDZIALNOŚĆ TECHSTEP JEST OGRANICZONA DO NAJMNIEJSZYCH OPŁAT PŁACONYCH PRZEZ LICENCJOBIORCĘ W CIĄGU UPRZEDNICH 12 (DWUNASTYCH) MIESIĘCY JEDNAK NIE WIĘCEJ NIŻ 1 000 000 USD (JEDEN MILION DOLARÓW AMERYKAŃSKICH).

7. Zwolnienie z odpowiedzialności

7.1 Techstep zwolni Licencjobiorcę z wszelkich roszczeń, żądań lub powództwa stron trzecich („Żądanie”) w zakresie, w jakim jest to oparte na roszczeniu, że Program narusza patent USA lub Wielkiej Brytanii, znak towarowy USA lub Wielkiej Brytanii lub praw autorskich wynikających z konwencji berneńskiej lub że Program (y) sprzeniewierzają jakąkolwiek tajemnicę handlową jakiejkolwiek strony trzeciej w kraju, w którym znajduje się Program (y). Powyższe odszkodowanie jest uwarunkowane niezwłocznym powiadomieniem Techstep na piśmie o takim Żądaniu, przekazaniu Techstep wyłącznej kontroli nad obroną Licencjobiorcy (oraz wszelkimi negocjacjami w sprawie ugody lub kompromisu), oraz współpracą Licencjobiorcy w obronie na żądanie i koszt Techstep, pod warunkiem Licencjobiorca może, na własny koszt, pomóc w takiej obronie, jeśli tak zdecyduje.

Techstep, według własnego wyboru i na własny koszt, może: (a) zapewnić Licencjobiorcy prawo do dalszego korzystania z Programu (ów); lub (b) zastąpi wadliwą wersję Programu (ów), aby Program (y) stał (a) się bez wad i nadal spełniały obowiązujące specyfikacje; lub (c) zwróci opłatę licencyjną uiszczoną przez Licencjobiorcę, pomniejszoną o kwotę równą amortyzacji Programu (programów) przez okres 4 (czterech) lat, a Licencjobiorca niezwłocznie zwróci Program (y) do Techstep. 

Licencjobiorca nie ponosi żadnych kosztów ani wydatków w imieniu Techstep lub jego należycie umocowanej strony trzeciej zgodnie z niniejszą sekcją lub na jej podstawie bez uprzedniej pisemnej zgody Techstep.

7.2 Techstep nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Licencjobiorcy za Żądanie strony trzeciej zarzucające naruszenie lub sprzeniewierzenie na podstawie (a) jakiegokolwiek użycia Programu (programów) w sposób inny niż dozwolony w niniejszej Umowie; lub (b) jakiekolwiek użycie Programu (programów) w połączeniu z jakimkolwiek produktem nie dostarczonym przez Techstep, w zakresie, w jakim takie Żądanie jest skierowane przeciwko połączeniu. Niezależnie od powyższego nie udziela się żadnej rekompensaty w odniesieniu do bezpłatnych składników do pobrania lub oprogramowania stron trzecich. Oprogramowania stron trzecich mogą zawierać dodatkowe ograniczenia odpowiedzialności, które można znaleźć w licencjach stron trzecich, o których mowa w punkcie 1.5 powyżej. 

POWYŻSZE USTANAWIA CAŁA ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON ORAZ WYŁĄCZNE ŚRODKI ODPOWIEDZIALNOŚCI NA ROSZCZENIA.

8. Okres obowiązywania i wypowiedzenie

8.1 Licencja udzielona w niniejszym dokumencie jest udzielana na okres 1 (jednego) roku od daty dostawy (chyba że w dokumentacji biznesowej Techstep zapisano inaczej), z zastrzeżeniem otrzymania przez Techstep odpowiednich opłat licencyjnych i prawa Techstep do rozwiązania licencji zgodnie z tą sekcja.

8.2 Techstep może rozwiązać niniejszą licencję i Umowę niezwłocznie po pisemnym powiadomieniu Licencjobiorcy, jeżeli Licencjobiorca naruszy którekolwiek z postanowień Sekcji 1 (Licencja). Każda ze stron może według własnego uznania wypowiedzieć niniejszą licencję i Umowę niezwłocznie po pisemnym powiadomieniu, w przypadku gdy druga strona: (a) naruszy dowolny warunek niniejszej Umowy, które to naruszenie nie zostanie usunięte przez okres 30 (trzydziestu) dni od pisemnego powiadomienia o takim naruszeniu wobec drugiej strony; lub (b) stanie się niewypłacalny lub twierdzi, że jest niewypłacalny, nie wywiązuje się ze swoich wymagalnych zobowiązań w terminie, wszczyna lub wszczął przeciwko niemu jakiekolwiek postępowanie upadłościowe, układowe, restrukturyzacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa upadłościowego.

8.3 PO ROZWIĄZANIU NINIEJSZEJ LICENCJI LICENCJOBIORCA WSTRZYMA KORZYSTANIE Z PROGRAMU (PROGRAMÓW) ORAZ DOKUMENTACJI I WSZYSTKIE KOPIE PROGRAMU (ÓW) I DOKUMENTACJI ZOSTANĄ ZWRÓCONE DO TECHSTEP.

8.4 Działanie klauzul 1, 3, 6, 7, 8 i 9 będzie obowiązywać po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

8.5 Niniejsza Umowa zostanie automatycznie rozwiązana, jeśli Techstep skorzysta z prawa do przyjęcia zwrotu Programu jako środka zakończenia sporu na mocy niniejszej Umowy.

8.6 Licencjobiorca jest również uprawniony do rozwiązania niniejszej Umowy, przekazując Techstep pisemne powiadomienie na co najmniej 30 dni, jeśli Techstep zastąpi niniejszą Umowę wersją, która jest nieakceptowalna przez Licencjobiorcę.

9. Ogólne

9.1 Program (y) podlega przepisom i regulacjom ograniczającym jego eksport. Licencjobiorca zgadza się nie eksportować ani „reeksportować” (przekazywać) Programu (programów), chyba że dotrzymane zostaną wszystkie obowiązujące przepisy dotyczące eksportu.

9.2 Techstep udziela licencji na produkty do ostatecznego użytku przez agencje rządowe i innych klientów rządowych („klienci rządowi federalni”) tylko pod następującymi warunkami. Prawa przyznane w niniejszym dokumencie obejmują tylko te prawa zwyczajowo przyznawane końcowym użytkownikom klientów Programu (programów) i Dokumentacji zgodnie z definicją w niniejszej Umowie. Ta zwyczajowa licencja komercyjna na oprogramowanie jest dostarczana zgodnie z FAR 12.211 (Dane techniczne) i 12.212 (Oprogramowanie komputerowe) oraz, w przypadku zakupów Departamentu Obrony, DFAR 252.227-7015 (Dane techniczne – Artykuły handlowe) i DFAR 227.7202-3 (Prawa do Oprogramowanie komputerowe komercyjne lub dokumentacja oprogramowania komputerowego). Jeśli rząd federalny lub inny klient z sektora publicznego potrzebuje praw, które nie zostały przekazane na podstawie niniejszych warunków, musi negocjować z Techstep, aby ustalić, czy istnieją akceptowalne warunki przeniesienia takich praw, i należy wykonać wzajemnie akceptowalną pisemną umowę konkretnie przekazującą takie prawa przez obie strony. W zakresie, w jakim Licencjobiorca sublicencjonuje Program (y) zgodnie z warunkami Umowy każdemu sublicencjobiorcy, który jest federalną agencją rządową lub innym klientem federalnym, Techstep zaakceptuje tylko następujące postanowienia dotyczące podwykonawstwa lub umowy: FAR 52.222–26, „Równe szanse”; FAR 52.222-35, „Akcja afirmatywna dla niepełnosprawnych weteranów i weteranów ery wietnamskiej”; oraz FAR 52.222-36 „Akcja afirmatywna dla pracowników niepełnosprawnych”. Wszelkie dodatkowe postanowienia dotyczące podwykonawstwa lub podziału, w tym wszelkie postanowienia nałożone przez federalne, stanowe, lokalne lub inne podmioty rządowe lub quasi-rządowe, muszą być negocjowane między stronami i odzwierciedlone we wzajemnie akceptowalnej pisemnej umowie zawartej przez obie strony.

9.3 Techstep i jego licencjodawcy mają prawo przeprowadzić audyt (i skopiować sposób korzystania z Programu lub Dokumentacji) Licencjobiorcy z odpowiednim wyprzedzeniem i nie częściej niż raz na 12 (dwanaście) miesięcy, aby sprawdzić, czy Licencjobiorca przestrzega warunków niniejszej Umowy. W przypadku ujawnienia niedopłaty w wyniku takiego audytu Licencjobiorca niezwłocznie, na żądanie Techstep, zapłaci taką niedopłatę wraz z kosztami takiego audytu.

9.4 Jeśli jedno lub więcej postanowień niniejszej Umowy zostanie uznanych za niezgodne z prawem lub niewykonalne na mocy obowiązującego prawa, takie nielegalne lub niewykonalne postanowienia zostaną ograniczone lub wyłączone z niniejszej Umowy w minimalnym wymaganym zakresie, aby Umowa pozostała w pełni skuteczna i wykonalna zgodnie z jej warunkami.

9.5 Niniejsza Umowa podlega prawu irlandzkiemu i zgodnie z nim będzie interpretowana, a strony niniejszej umowy podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów irlandzkich, chyba że Techstep może dochodzić swoich praw własności intelektualnej w dowolnej jurysdykcji.

9.6 Licencjobiorca zgadza się, że niniejsza Umowa stanowi pełne i wyłączne oświadczenie o porozumieniu między stronami i zastępuje wszystkie poprzednie pisemne i ustne umowy oraz korespondencję dotyczące przedmiotu niniejszej Umowy. Postanowień Umowy nie można modyfikować ani uchylać, z wyjątkiem formy pisemnej i podpisu upoważnionych przedstawicieli obu stron.

9.7 Wszystkie zawiadomienia na podstawie niniejszej Umowy będą miały formę pisemną i będą uważane za doręczone, gdy zostaną dostarczone osobiście lub po wysłaniu opłaconym z góry listem poleconym lub poleconym na adres strony lub na inny adres, pod który strona ma zostać powiadomiona.

9.8 Podmiot, który nie jest stroną niniejszej Umowy, nie ma prawa na mocy Ustawy o umowach (Prawa stron trzecich) z 1999 r. do egzekwowania lub korzystania z korzyści wynikających z któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy. Ten warunek nie dotyczy zatwierdzonej przez Techstep strony trzeciej, która działa w imieniu Techstep i zapewnia Program (y), licencje i wszystkie powiązane usługi Licencjobiorcy.

9.9 Licencjobiorca nie sceduje, nie przekaże ani nie sublicencjonuje żadnych zobowiązań ani korzyści wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Techstep (każda taka próba będzie nieważna). Techstep może scedować niniejszą Umowę w całości lub w części.

9.10 Programy nie są specjalnie opracowane ani dopuszczone do użytku w jakichkolwiek zastosowaniach nuklearnych, lotniczych, masowych lub w transporcie medycznym, ani w żadnych innych wrażliwych z uwagi na bezpieczeństwo aplikacjach. Ani Techstep, ani jego dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia lub szkody wynikające z takiego użytkowania, a Licencjobiorca zgadza się zwolnić z odpowiedzialności Techstep i jego dostawców przed wszelkimi roszczeniami z tytułu strat, kosztów, szkód wynikających z lub w związku z korzystaniem Programu (ów) w takich aplikacjach.

LICENCJOBIORCA POTWIERDZA, ŻE LICENCJOBIORCA PRZECZYTAŁ WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY I ZGADZA SIĘ Z JEJ WARUNKAMI.