januar 18, 2024

Gen Z i arbeidslivet: Den nye digitale generasjonens forventninger til mobil teknologi

De digitale innfødte trer frem i arbeidslivet, noe som vil ha en banebrytende påvirkning på teknologibruk og kultur på arbeidsplassen. Denne artikkelen ser på hvordan man kan bruke mobil teknologi for å integrere og tilrettelegge for Gen Z i arbeidslivet.

Gen Z i arbeidslivet: Den nye digitale generasjonens forventninger til mobil teknologi
Nå som Gen Z trer inn i arbeidslivet vil dynamikken på arbeidsplassen være i stor endring. Med en oppvekst preget av konstant tilkobling og integrert teknologi, har denne generasjonen unike forventninger og preferanser til verden rundt seg. Denne endringen krever en evaluering av bedriftenes behov for mobil- og IT-teknologi for å sikre en harmonisk integrasjon av den nye, digitale arbeidsstyrken.


 

En digitalt innfødt arbeidsstyrke

Begrepet "digital native" eller "digitale innfødte" refererer til generasjonen av arbeidstakere som har kommet inn på arbeidsmarkedet i en periode preget av den omfattende integreringen av digitale teknologier i ulike aspekter av livet og arbeidet. I motsetning til tidligere generasjoner som var vitne til den gradvise bruken av digitale verktøy, har den digitalt innfødte arbeidsstyrken vokst opp med teknologi som en iboende og integrert del av deres hverdag.

Medlemmer av den digitalfødte arbeidsstyrken, også gjerne referert til som Generasjon Z, viser vanligvis en naturlig ferdighet i bruk av digitale enheter, applikasjoner og ulike plattformer på nett. Disse arbeiderne er vant til å være konstant tilkoblet, noe de også forventer fra arbeidsgivere og arbeidsplasser. De er flittige på å bruke teknologi for kommunikasjon, samarbeid og problemløsning etter å ha blitt eksponert for digitale verktøy fra en tidlig alder. Generasjon Z omfavner ofte en teknologisentrisk tilnærming til oppgaver, og søker nye løsninger og måter å være effektiv på gjennom strategisk bruk av digitale ressurser.

Les mer: Slik kan bedrifter sikre gode resultater og produktivt arbeid hjemmefra

Den digitalt innfødte arbeidsstyrken er formet av sin kjennskap til det digitale landskapet, og medlemmene er ofte raske til å tilpasse seg nye teknologier og trender. Denne generasjonen bringer med seg et unikt sett med ferdigheter og perspektiver til arbeidsplassen, og understreker viktigheten av digital kompetanse, smidighet og en fremtidsrettet tankegang. 

Et fleksibelt arbeidsliv er kommet for å bli

Ifølge Gartner kan kunnskapsarbeidere deles inn i tre kategorier: kontorarbeidere, hybridarbeidere og fjernarbeidere. Gartners rapport; "Knowledge Employees, Hybrid, Fully Remote, and On-Site Work Styles" fremhever et paradigmeskifte i måten vi jobber på. Ved utgangen av 2023 anslås 48 % av kunnskapsarbeiderne å ha gått over til hybrid- eller fjernarbeid. Dette er en stor økning fra 27 % ifølge estimater fra 2019. Hybridarbeid blir ikke sett på som et gode, det er rett og slett noe de ansatte forventer. Resultatet er at bedrifter og organisasjoner har måttet tilpasse seg hva ansatte ønsker for å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft.

on-site,hybrid and fully remote worker terminology-01Kilde: Forecast Analysis: Knowledge Employees, Hybrid, Fully Remote and On-Site Work Styles, Worldwide; Gartner, 2023

iStock-1737051373

Gen Z‘s forventninger til mobilitet og teknologi

For at dagens virksomheter skal kunne møte de utfordringer og muligheter som den nye digitale tidsalderen medfører, blir det avgjørende for dem å forstå og dra nytte av den digitalt oppvokste generasjonens styrker. Integreringen av Gen Z i den eksisterende arbeidsstyrken kan bidra til utviklingen av en arbeidsplasskultur som verdsetter kontinuerlig læring, omfavner teknologiske fremskritt og trives i et digitalt drevet miljø. Her finnes det flere viktige aspekter å vurdere for å møte den digitale generasjonens forventninger knyttet til teknologi.

  • Alltid tilkoblet, alltid produktiv: 

Digitale innfødte trives med tilkobling, og forventer en sømløs overgang mellom personlige og profesjonelle digitale opplevelser. Mobilteknologi fungerer som det sentrale leddet i denne integrasjonen, og muliggjør kontinuerlig kommunikasjon, samarbeid og tilgang til informasjon – uavhengig av tid og sted. Arbeidsgivere må derfor investere i robuste mobilnettverk og plattformer for å imøtekomme denne generasjonens medfødte ønske om uavbrutt tilkobling.

  • Fleksibilitet på arbeidsplassen: 

Evnen til å jobbe fleksibelt er et grunnleggende behov for digitale innfødte. Mobilteknologi er svært viktig når det gjelder å legge forholdene til rette for å jobbe eksternt, kunne jobbe når man vil og for å skape et dynamisk arbeidsmiljø generelt. Investering i mobile applikasjoner og samarbeidsverktøy vil være nødvendig for å holde arbeidsstyrken tilkoblet og engasjert uavhengig av hvor de befinner seg.

  • Sikkerhet og privatliv:

I en tid der mobilenheter er helt avgjørende i hverdagen vår, kan ikke viktigheten av sikkerhet og personvern understrekes ofte nok. Generasjon Z  er godt klar over mulige risikoer og problemer som kan gå hånd i hånd med bruk av digital teknologi. Bekymringer om sikkerhetshull er alltid til stede. Det er ikke bare selskaper og organisasjoner som bryr seg om personvern og ønsker å beskytte dataene deres, selv de ansatte beskytter sine personlige data som er på enhetene. Denne bekymringen er forståelig og må tas på alvor. Bedrifter bør derfor passe på å aktivt beskytte seg mot cybertrusler. Å beskytte seg selv på riktig måte betyr at man må sørge for at applikasjonene som brukes er sikre, at kommunikasjonskanalene er kryptert og at de digitale enhetene som brukes i virksomheten er oppdatert og kjøres på siste versjon av operativsystemet. Å jobbe aktivt med sikkerhet bygger også tillit til de ansatte som kan føle at deres personopplysninger er beskyttet.

Les mer: Endepunktsikkerhet for alle dine mobile enheter

  • Integrasjon av teknologi for sømløs drift

Effektiv og integrert teknologi er høyeste prioritet for dagens digitale generasjon. Bedrifter må ta i bruk mobilteknologier som sømløst integreres med andre digitale verktøy, noe som resulterer i en mer effektivisert drift. Ved å gjøre dette kan bedrifter skape et enhetlig digitalt økosystem som naturlig utfyller den teknologifokuserte arbeidsstilen til en digital innfødt.

  • Frihet til å velge:

Generasjon Z er vant til mange ulike enheter, merker og operativsystemer. Det beste vil være å la de ansatte velge enhetene de selv kjenner. Enten det gjelder en bestemt produsent, operativsystem eller type digital enhet, er det lurt å la dem velge hva de selv vil ha og hva de er komfortable med. Følelsen av å kunne bestemme selv vil skape et positivt arbeidsmiljø med både glede og ansvar.

Les mer: Livsyklushåndtering for alle dine mobile enheter på en sikker og bærekraftig måte

Konklusjon 

Nå som andelen ansatte fra Generasjon Z vokser seg større på arbeidsplassen, vil arbeidsmetodene endre seg raskt. De er vant til å alltid ha digital teknologi på armlengdes avstand, og de ønsker å kunne bruke det aktivt i sin arbeidshverdag. Deres inngang i arbeidslivet vil bringe et unikt sett med forventninger, ferdigheter og perspektiver som krever en strategisk tilnærming til teknologi-integrasjon på arbeidsplassen. De tar med seg et nytt perspektiv til arbeidsplassen, der mobilteknologi står som hjørnesteinen for vellykket og harmonisk integrering i arbeidsstyrken.

Å forstå og anerkjenne de særegne behovene og preferansene til den digitalt innfødte arbeidsstyrken har blitt et strategisk imperativ for virksomheter som har som mål å ikke bare overleve, men også trives i den digitale tidsalderen. Generasjon Z, som har vokst opp med konstant tilgang til smarttelefoner, sosiale medier og umiddelbar tilkobling, viser en naturlig tilhørighet til mobil teknologi. Når de går inn i profesjonelle arenaer må organisasjoner proaktivt investere i og utnytte de riktige teknologiene for å møte forventningene til denne teknologikyndige generasjonen.

Å investere i mobil teknologi kan støtte den digitalt innfødte arbeidsstyrken, og øke produktivitet, samarbeid og arbeidstilfredshet. Når bedrifter tilbyr verktøy som samsvarer med hvordan denne generasjonen kommuniserer og jobber, legger de til rette for en arbeidsplass som er full av nye ideer og kreativitet. Mobilteknologi muliggjør sømløs tilkobling, og samarbeid i sanntid, smidig beslutningstaking og effektiv administrasjon av arbeidsflyter.

I et stadig utviklende digitalt landskap kreves det videre at organisasjoner ikke bare tar i bruk gjeldende mobil teknologi, men også proaktivt jobber for å forutse og tilpasse seg nye trender ved å ligge i forkant. Digitale innfødte, preget av sin raske innføring av nye teknologier, verdsetter organisasjoner som omfavner innovasjon. Bedrifter som investerer i banebrytende mobile løsninger møter ikke bare de nåværende behovene til arbeidsstyrken deres, men posisjonerer seg også som fremtidsrettede og attraktive for arbeidstakere.

Oppsummert kan det hevdes at integreringen av Generasjon Z i arbeidsstyrken krever en bevisst og aktiv tilnærming til å ta i bruk mobil teknologi. Ved å forstå viktigheten av å tilpasse teknologi-investeringer for å møte de unike behovene og preferansene til denne generasjonen, kan bedrifter styrke sin arbeidsstyrke og legge til rette for innovasjonskultur. Denne tilnærmingen gir dem et konkurransefortrinn i dagens raskt skiftende digitale verden. Når organisasjoner navigerer i denne digitale grensen, blir bruken av mobilteknologi ikke bare et verktøy for bekvemmelighet, men en katalysator for suksess i det moderne og fremtidige profesjonelle landskapet.

 

New call-to-action

Author

Techstep