februar 29, 2024

Anskaffelse av mobilteknologi – en guide for offentlig sektor

Ønsker du å mestre anskaffelser av mobilteknologi i offentlig sektor? I guiden vår gir vi deg tips og anbefalinger om hva du må tenke på når du anskaffer mobilteknologi. Guiden inneholder praktiske råd om hva du må vurdere fra et innkjøpsperspektiv ved utforming av offentlige anbud for mobile enheter, livssyklusstyring, endepunktadministrasjon og sikkerhet.

Anskaffelse av mobilteknologi – en guide for offentlig sektor

I en stadig mer teknologisk verden står offentlig sektor overfor utfordringen med å sikre en smidig integrasjon og effektiv enhetshåndtering og samtidig opprettholde en robust endepunktsikkerhet. Utforming av anbud for livssyklusstyring av enheter, endepunktadministrasjon og sikkerhet krever en strategisk tilnærming for å holde tritt med dagens teknologiske fremskritt. Det innebærer å utforme anbud som tar for seg alle elementer som er nødvendige for å utvide bruken av mobilteknologi. Nedenfor finner du en omfattende guide til hvordan offentlig sektor kan navigere gjennom denne prosessen. 

1. Kartlegg hele livssyklusen  

I utformingen av anbud er det viktig å kartlegge hele livssyklusen til enheter, fra anskaffelse til avhending. Definer tydelig kriteriene for hvert trinn, inkludert detaljer for anskaffelse, utrulling, vedlikehold og eventuell avhending. Vurder faktorer som maskinvareoppgraderinger, programvareoppdateringer og «end-of-life»-prosesser. For å administrere et stort antall mobile enheter må du ha god kontroll på enhetsporteføljen din. En solid forvaltning av eiendeler er avgjørende for å sikre en smidig drift. 

iStock-636088514

Les: Hvordan kan organisasjonen din oppnå full kontroll og en helhetlig oversikt over livssyklusen til mobile enheter?

 

2. Prioriter standardisering for å sikre økt effektivitet  

Standardisering er helt avgjørende for å oppnå en effektiv livssyklusstyring av enheter. Organisasjoner bør definere spesifikke standarder for både maskinvare og programvare for å strømlinjeforme prosessene for anskaffelse, vedlikehold og feilsøking. Slik standardisering vil ikke bare fremme samspillet mellom systemer, men også forenkle støttefunksjoner og redusere utfordringene knyttet til å administrere ulike enheter. 

 

3. Legg vekt på skalerbarhet og fleksibilitet 

I en tid hvor teknologien utvikler seg raskt og offentlig sektor opplever endrede behov, er det viktig å legge vekt på skalerbare og fleksible løsninger i anbud. Velg løsninger som enkelt kan utvides for å møte vekst, og som kan tilpasses for å dekke fremtidens teknologiske behov. Dette sikrer at de valgte systemene, løsningene eller samarbeidspartnerne kan utvikle seg i takt med organisasjonens endrede behov, der man kan inkludere nye funksjoner og tilby anbefalinger om hvordan man får mest mulig ut av investeringer i mobile arbeidsløsninger. 

 

4. Implementer løsninger for endepunktadministrasjon

Effektiv endepunktadministrasjon er en sentral del i livsyklusstyringen av enheter. Når du utformer anbud, må du gjøre det klart at bedriften trenger løsninger for endepunktadministrasjon som sentraliserer kontrollen av enheter. Spesifiser krav til fjernovervåking, programvaredistribusjon, patchhåndtering og feilsøkingsfunksjoner for å sikre en mest mulig effektiv endepunktadministrasjon. 

iStock-1126458618

5. Prioriter sikkerhet gjennom hele enhetens livssyklus 

Sikkerhet må prioriteres høyt i livssyklusstyringen av enheter. Spesifiser sikkerhetskrav i anbud på en tydelig måte, som omfatter tiltak fra anskaffelsen av utstyr til avhendingen ved slutten av levetiden.

6. Inkluder regelmessige oppdateringer og patchhåndtering 

For å utbedre sårbarheter som oppstår med tiden, er det avgjørende å inkludere regelmessige oppdateringer og patchhåndtering. Anbud bør tydelig definere frekvensen av og prosessen for programvareoppdateringer som skal sikre at enhetene forblir motstandsdyktige mot stadig mer avanserte sikkerhetstrusler på nett. Regelmessige oppdateringer øker sikkerheten og bidrar samtidig til at enhetene fungerer som de skal. 

 

7. Få på plass robust endepunktsikkerhet

Sikring av endepunkter er svært viktig for å beskytte enheter og dataene de håndterer. Beskriv de nødvendige sikkerhetstiltakene på en tydelig måte, inkludert antivirusprogramvare, brannmurer, systemer for deteksjon/forebygging av angrep samt mekanismer som skal hindre tap av data. Spesifiser også de nødvendige sikkerhetssertifiseringene for å sikre samsvar med industristandarder. 

Les: Hva er mobil endepunktsikkerhet, og hvorfor bør bedriften din bry seg?

 

8. Integrer tiltak for personvern og datasikkerhet

Offentlige organisasjoner håndterer sensitive data om innbyggere. Anbud bør derfor  tydelig adressere personvern og datasikkerhet. Krav til datakryptering, sikker datalagring og overholdelse av relevante personvernregelverk bør spesifiseres for å sikre at de høyeste standardene for personvern og datasikkerhet blir oppfylt.

iStock-514565006_S

9. Prioriter brukeropplæring og -støtte 

Anbud bør inneholde bestemmelser om omfattende brukeropplæringsprogrammer og kontinuerlig støtte for å hjelpe de ansatte og samtidig øke brukeradopsjonen. Å gjøre det enkelt for sluttbrukerne å komme i gang er avgjørende for å lykkes med store utrullinger av mobile enheter. På den måten kan du øke brukeradopsjonen og samtidig redusere behovet for fjernhjelp til et minimum. 

 

10. Vurder miljøpåvirkningen

Ta hensyn til miljøpåvirkningen knyttet til livssyklusstyringen av enheter. Du bør oppmuntre leverandørene dine til å dele informasjon om miljøvennlige praksiser, for eksempel resirkulering og ansvarlig avhending av elektronisk avfall. Dette er med på å underbygge satsingen til offentlig sektor med hensyn til bærekraft og samfunnsansvar. 

 

11. Vurder outsourcing som et alternativ

Å administrere mobilitet kan ikke være et deltidsansvar som håndteres av noen få IT-generalister som ivaretar den mobile arbeidsstyrkens behov mellom slagene. Mye tid og kompetanse kreves for å overvåke hele økosystemet til enhetene. Disse ressursene må fordeles på en klok måte, noe som kan gjøre det attraktivt å outsource jobben. Dette gjør det mulig for IT-fagfolk i offentlig sektor å utvide bruken av mobile enheter og støtte opp om de mange digitale tiltakene som endrer måten arbeidet utføres på i flere kritiske yrker i offentlig sektor. 

Les: Med Techstep ved din side trenger ikke bedriften din å bekymre seg for administrert mobilitet.

 

Oppsummering

Avslutningsvis kan vi si at din organisasjon er nødt til å ha en strategisk og fremtidsrettet tilnærming når dere skal utforme anbud for livssyklusstyring av enheter, endepunktadministrasjon og sikkerhet i offentlig sektor. Ved å prioritere standardisering, skalerbarhet, sikkerhet og miljøfaktorer sikrer man at den teknologiske infrastrukturen til offentlige organisasjoner forblir robust, effektiv og på linje med de endrede behovene til både organisasjonene og deres tilhørende bestanddeler. En grundig utforming av anbud og innlemming av de nødvendige elementene for å administrere alle aspekter ved livssyklusstyringen av mobile enheter, er med på å sikre et skalerbart, effektivt, sikkert og fremtidsrettet mobilteknologiøkosystem i offentlig sektor. 

 

New call-to-action

Author

Techstep