mars 13, 2024

Samsung Galaxy Enterprise Edition – den perfekta uppställningen för den diversifierade offentliga sektorn

«Digitalisera mera»! Så har det låtit i den privata sektorn under många år, och nu har digitaliseringsvindarna också börjat blåsa rejält inom den offentliga sektorn.

Samsung Galaxy Enterprise Edition – den perfekta uppställningen för den diversifierade offentliga sektorn

«Digitalisera mera»! Så har det låtit i den privata sektorn under många år, och nu har digitaliseringsvindarna också börjat blåsa rejält inom den offentliga sektorn. För den offentliga sektorns del handlar det om att ständigt förbättra tjänsterna för de användare som verksamheten finns till för, vilket i sin tur driver på diverse digitaliseringsinitiativ. 

Många av dessa initiativ innefattar en mobil enhet och i vissa fall blir applikationen i en mobil enhet eller på surfplattan ett måste för utförandet av den faktiska uppgiften. Det kan handla om åtkomst av patientregister via en mobil enhet, rapportera utförda arbetsuppgifter som exempelvis ett besök utfört av hemtjänsten eller en app med arbetsinstruktioner för vägunderhåll. Kort sagt, så bubblar digitaliseringsinitiativ inom den offentlig sektor och dessa initiativ inkluderar en mängd olika typer av medarbetare.

Olika roller i olika verksamheter och miljöer, tillsammans med behovet att skala nyttjandet mobila enheter, skapar komplexitet när arbetsflöden ska digitaliseras och mobil teknik införas. Ett standardiserat arbetsflöde för användning av mobila enheter och som tar hänsyn till offentlig sektors diversifierade behov, behöver finnas på plats.  

Håll mig uppdaterad om kommande event med Samsung och Techstep

Olika typer av arbeten ställer olika krav på enheter

När digitaliseringsinitiativ ska utföras i den offentliga sektorn finns det som sagt många verksamheter, yrkesroller, och användarbehov att ta hänsyn till. Dessa typer av användare kan ha fundamentalt olika krav på de mobila enheterna som behövs för att utföra sina arbeten. Att ta med sig enheter som är anpassade för en varm och torr kontorsmiljö ut på fältet i kyla och regn är inte optimalt. Enheter behöver anpassas utifrån det arbetet som ska utföras och deras arbetsförhållanden. Låt oss titta på de olika grupperna av arbetare och deras behov av användning av mobila enheter i deras arbete.

Kontorsarbetaren

Den traditionella kontorsarbetaren arbetar i första hand inom kontorets ramar. Arbetet hanteras vanligtvis vid en dator, där den mobila enheten huvudsakligen tjänar för röstkommunikation och tillfällig sekundär åtkomst till e-post-meddelanden när man är borta från datorn. Kontorsarbetaren utför majoriteten av sitt arbete från kontoret, och med det inom en geografisk begränsad yta inomhus. Denna kategori kan ha erhållit en mobil enhet i samband med att traditionella bordstelefoner rationaliserats bort och har med det blivit deras primära enhet för att prata i. Administrativa arbetsuppgifter sköts till största del via datorn och den mobila enheten nyttjas främst för samtal och sekundär access till epost om den fysiska kontorsplatsen framför datorn tillfälligt lämnas. Denna användargrupp använder med andra ord inte den mobila enheten för utförandet av kritiska arbetsuppgifter annat än kommunikation via tal. Blir det problem med mobiltelefonen kan användarna ofta använda en softphone i datorn eller den stationära IP telefonen.

01_Samsung_EE-devices-jpg

Hybridarbetare

Hybridarbetare speglar det föränderliga landskapet i arbetet under de senaste åren, med många anställda som antar avlägsna eller icke-kontorsplatser. I moderna organisationer som strävar efter att attrahera kompetent personal har denna flexibilitet blivit en avgörande aspekt. Denna grupp är i sig rörlig och arbetar ofta inte bara hemifrån utan även från andra olika platser eller andra icke-traditionella arbetstider. Mobila enheter är avhängigt för att man ska kunna vara produktiv oavsett var man befinner sig. För denna kategori spelar också den privata användningen av en företagsägd mobiltelefon stor roll. Ofta använder man även den företagsägda mobila enheten även privat.  En icke fullt fungerande enhet eller ännu värre, att stå utan enhet får således implikationer för både arbets- och privatliv. 

02_Samsung_EE-devices

Fältarbetare

Miljön där medarbetarna ute i fält utför sitt arbete, arbetet som de utför och deras relation till enheterna kan skilja sig åt beroende på arbetsplats. Historiskt sett har man lagt mer investeringar för att tillhandahålla mobila enheter för kontors- och hybridarbetare än för fältarbetare. Men denna trend håller på att förändras. Enligt Gartner så är upp till 70 % av investeringarna i mobilteknik nu dedikerade fältarbetare. Effektivitetsvinsterna med att digitalisera arbetsuppgifterna inom detta segment är betydande. Kostnaden för robusta mobila enheter, har historiskt varit ett hinder för investeringar. Med Samsung Galaxy Enterprise Edition kan man nu erbjuda ruggade enheter till dessa arbetare både till ett attraktivt pris och generös garanti. Dessutom får man fördelen att ha alla enheter i samma ekosystem för hela organisationen. Genom Samsung Knox och EFOTA kan man hålla enheterna uppdaterade och säkra oavsett var arbetet utförs.

I januari 2024 lanserades både S24 och Xcover7 och Tab Active 5, inom Enterprise Edition-familjen, med ytterligare funktioner för att tillgodose både kontor- och hybridarbetare, och de två sistnämnde, den snabbt växande styrkan av mobila arbetare ute på fältet.

03_Samsung_EE-devices-jpg

Fullt uppdaterade mobila enheter är A och O

Att bara hitta enheter som klarar av olika arbetsförhållanden är en sak, men man är inte färdig där. En ofta bortglömd aspekt är hur viktigt det är med manageringen av de mobila enheterna. Historiskt sett har ansvaret för enheternas uppdateringar och säkerhet legat på användarna med varierande resultat. Att uppdatera sin enhet prioriteras bort av många för att man inte hinner eller inte vet hur man gör. Att bortse från dessa viktiga moment kan riskera att enheterna inte fungerar optimalt.  

Brist på uppdateringar leder till osäkra enheter, särskilt när de hanteras inkonsekvent inom en mångsidig och varierad mobilflotta, en praxis som inte är att rekommendera i dagens samhälle. En icke-hanterad mobil enhet riskerar att organisationens data utsätts för risk. 

Mobila enheter har utvecklats bortom bara
kommunikationsverktyg och fungerar nu som en integrerad förlängning av kontoret, som bär viktiga arbetsverktyg i form av applikationer. De har förvandlats från enkla telefoner till verktyg som effektiviserar processer, säkerställer kvalitet och förbättrar arbetets spårbarhet. I samband med moderna företag är dessa verktyg oumbärliga, och anställda litar på dem för att effektivt utföra sina dagliga uppgifter

Att lägga ansvaret på en IT-avdelning kan också bli en utmaning då det är en stor mängd mobila enheter som hanteras, vilket gör att det kan bli en omöjlighet att hantera överhuvudtaget. Att managera och ha kontroll på mobila enheter är absolut grundläggande och för både produktiviteten och säkerheten för organisationen. Det var säkerligen många organisationer som blev varse i och med Covid-19, då en stor del av landets arbetsstyrka började då jobba hemifrån, och kontoret som arbetsplats blev inte längre gällande.

Effektivisera arbetsflöden och förbättra säkerheten med Galaxy Enterprise Edition-serien

Moderna och större organisationer står inför utmaningen att möta olika användarnas olika krav på enheter och samtidigt upprätthålla en sammanhållen strategi för hantering av hela den mobila flottan. Samsungs Galaxy Enterprise Edition erbjuder en skräddarsydd och heltäckande lösning för att möta dessa utmaningar:

  • Knox-suiten, en komplett lösning för IT-administratörer som täcker alla steg inom företagsmobilitet. Med verktyg som behövs för att säkra, driftsätta och administrera mobila enheter genom hela enhetens livscykel, kan arbetsstyrkan använda den mobila enheten direkt.
  • Med en betydande treårig garanti förlängs livslängden med ytterligare 12 månader, vilket främjar både miljömässig hållbarhet och budgeteffektivitet.
  • Alla enheter inom Samsung Enterprise Edition kommer med en utökad produktlivscykel, längre än standardenheter, och är tillgängliga i minst tre år, Detta säkerställer att användare har samma enhet, vilket ger större kontinuitet till den mobila flottan och gör det lättare att hantera.
  • Galaxy Enterprise Edition säkerställer standardisering över olika enheter och bibehåller konsistens i processer. Med mindre komplexitet blir det mindre tungt att administrera och tidsåtgången minskar. Ett tillvägagångssätt som ger IT-avdelningar ökad förutsägbarhet i hanteringsmetoder, uppdateringar, garantier och reparationer – och gynnar både användare och IT.

Detta förenklade sätt att förvalta sin mobila enhetsflotta stämmer väl överens med den offentliga sektorns mål och ambitioner för ökad effektivitet där behoven hos den moderna arbetsstyrkan ligger i fokus.

Håll mig uppdaterad om kommande event med Samsung och Techstep

Author

Techstep